IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Salon B
Minrebroederstraat 13, 3512 GS Utrecht
E-mailadres: info@salonb.nl
KvK-nummer: 58142355
Btw-identificatienummer: NL852893735B01

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing enkel en alleen op alle producten die verkocht en aangeschaft worden bij Salon B. Diensten zijn uitgesloten.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als Salon B gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Salon B niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Betalingen kunnen enkel per pin voldaan worden – PIN ONLY SALON

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat consument het product aanschaft bij Salon B. Consument ontvang een aankoopbewijs ter bevestiging van de aankoop.

ARTIKEL 4 – HERROEPINGSRECHT
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Salon B retourneren. Bij beschadiging, reeds gebruik van producten, of eventuele onzorgvuldige omgang, is consument zelf aansprakelijk.
3. Herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op gekochte producten en NIET op geleverde diensten.

ARTIKEL 5 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
Salon B staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantie geldt niet indien consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID
Salon B is niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt of mede veroorzaakt door haar producten. Salon B is niet verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Salon B. Indien Salon B om welke reden dan ook, gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN
1. Salon B beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over desbetreffend product moeten gemeld worden binnen 2 maanden na aankoop. Dit kan per mail naar info@salonb.nl; klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Salon B, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. De ingediend klacht word binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Salon B binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

ARTIKEL 9 – PRIVACY
Salon B respecteert de privacy van de consumenten van haar salon en zorgt dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en volgens de geldende wet en regelgeving wordt behandeld.